To NCYU Website
* Department of Visual Arts *
:::*Home*|*To NCYU Website*|*Sitemap*|*FAQ*|*Contact us*|*Bilingual*|*RSS*|*中文版*
*
**

*
:::
* * News
*
* * Introduction
*
* * Courses
*
* * Faculty
*
* * Rules
*
* * Download
*
* * Admission
*
* * Research
*
* * FAQ
*
* * Contact us
*
* * Collage
*
* * University
*


2023-3
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      [1] [2] [3] [4]
[5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
[12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
[19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
[26] [27] [28] [29] [30] [31]  

last update time 2020/06/18
*
:::* Home > Research

*

** Research
* * Liu, Feng-Jung
* * Wang, Yuan Tung
* * Chien, jui-jung
* * Chen, Jin-Shiow
* * Chang, Chia-Yu
* * Chang, Pai Shiang
* * Liao, Jui-Chang
* * Chou, Pei-Yung
* * Ho, Wen Ling
* * Hu, Hui-Jiun
* * Hua,Chien-Chiang

back


Copyright © 2014 National Chiayi University
Address / 85,Wenlong, Minhsiung, Chiayi County, Taiwan, 621
TEL / 88605-2263411-2801  FAX / 88605-2061174

E-mail :  art@mail.ncyu.edu.tw
*
*